Tasuki & Koki (imadoki_kyo) wrote,
Tasuki & Koki
imadoki_kyo

  • Mood:
  • Music:

Imadoki Kyo 35

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 1 comment
hey, i found this and added it cuz i love your strips. Megan tis funny :D. Just lettin you know.